Jezus Bogiem godnym Czci, który stworzył wszystko, co dobre.


25 Jezus jest Bogiem godnym Czci, który stworzył wszystko, co dobre
Fotografia przedstawia obraz ”Książe Pokoju” autorstwa ośmioletniej Akiane Kramarik. Ma to być twarz, która w pełni odzwierciedla twarz Jezusa z Nazaretu.

,,Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.’’

Dzieje Apostolskie.

Buddyzm i hinduizm od samego początku nauczają, że Chrystus, nauczyciel świata i człowiek wysoce oświecony, doświadczył licznych reinkarnacji na różnych etapach ludzkiego rozwoju, co skutkowało owym oświeceniem i mądrością. Islam z kolei utrzymuje i naucza, że Jezus z Nazaretu był wybitnym prorokiem, ale że nie był Synem Bożym. Jednakże naucza także, że urodził się z dziewicy, czynił niewypowiedziane cuda, i był Mesjaszem, ponad to żył bezgrzesznym życiem, poszedł do nieba i powróci ponownie przed końcem świata.

Natomiast z pośród największych religii świata tylko Judaizm od razu, bez apelacyjnie odrzuca osobę Jezusa. Dla Żydów jest On oszustem, uzurpatorem, stąd blisko dwa tysiące lat temu Żydzi wydali wyrok śmierci na Jezusa. Natomiast sami chrześcijanie są podzieleni w swoich poglądach na temat Chrystusa. Niektórzy postrzegają Go jako Boga, Zbawiciela, Pana i Mesjasza. Inni odmawiają przyjęcia Jego boskości, wybierając Go jako specjalną stworzoną istotę.

Teoria wielkiego wybuchu a wiara w Jezusa i jego nauczanie.

Dziś to jest w dniu wspomnienia narodzin Boga- Człowieka dobrze jest na moment zatrzymać się i rozważyć, co na temat Jezusa mówi sama Biblia. Na początek przeanalizujmy twierdzenia z Nowego Testamentu dotyczące boskości Chrystusa. Czy był On rzeczywiście równy Bogu? Jeszcze przed przytoczeniem konkretnych cytatów możemy napisać, że Jezus wyjaśnił, iż jest Synem Bożym i ma równość z Bogiem.

,,Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi.’’

Ewangelia wg. Św. Marka.

,,Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. (…) Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.’’

Ewangelia wg. Św. Jana.

Kolejna kwestia, którą chcemy sprawdzić czy też udowodnić to ta czy Jezus zasługuje na część. Sam Jezus nigdzie w Nowym Testamencie nie upomina tych, którzy go wielbią, lub zwracają się do Niego bezpośrednio jako do Boga. Są sytuacje, w których Jezus prosi o zachowanie tajemnicy w tej materii jednak nigdy nie mówi, iż jest to błędne lub niezgodne z prawdą. To jednak nie wszystko, z Biblii możemy dowiedzieć się także, że Aniołowie oraz ludzie nie mają prawa do żądania kultu od bliżej stworzonej istoty. Oto dwa przykłady, które dobitnie podkreślają ten fakt.

,,To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!’’

Apokalipsa św. Jana.

,,Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem.’’

Dzieje Apostolskie.

Są na świecie pewne grupy religijne, które negują ludzkość Chrystusa, a inne z kolei odmawiają Jego boskości. Pisma jednak wyraźnie potwierdzają zarówno Jego człowieczeństwo, jak i Jego boskość Jezus z Nazaretu był Mesjaszem oraz Bogiem- Człowiekiem. Chrystus jest także Stwórcą wszystkich rzeczy. On jest Zbawicielem i Panem. Imię Jezus dosłownie oznacza „istniejący”, Zbawiciel. Nowy Testament w wielu miejscach potwierdza ten fakt.

,,Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.’’

Ewangelia wg. Św. Jana.

,,On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.’’

List do Kolosan.

,,Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.’’

Dzieje Apostolskie.

Jezus stanowczo stwierdził, że jest Bogiem, że był On samoistnym, który poprzedzał wszystkie rzeczy. Powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja Jestem” (Jan 8:58). Greckie słowo użyte tutaj dla „Ja jestem” to eimi, co oznacza „istnieć”. To wyraźnie podkreśla fakt, że Jezus jest Bogiem. To „Ja jestem” jest tym samym „Ja jestem”, które przemówiło do Mojżesza w płonącym krzewie (Wj 3:14).

,,Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.’’

Ewangelia wg. Św. Jana.

Drodzy Czytelnicy scena życia została postawiona w momencie stworzenia. W Ewangeliach oraz Nowym Testamencie twierdzenia Jezusa są jasne i zrozumiałe. Mimo to świat rozpływa się w tych prawdach, neguje je, zakłamuje i przekształca na swoją korzyść tak, aby pomieścić wszystkie religie w ostatecznej konfederacji, stanowiącej duchowe fundamenty nowego ładu globalnego, wystarczy spojrzeć na ruch New Age. Otóż ten wielki konflikt zakończy się szczytem historii, kiedy Chrystus powróci, a królestwo zostanie oddane w Jego ręce.

Ludzie ze słowami, potrzebuję Twojej pomocy, w ich oczach.

Za grafikę dzisiejszego artykułu posłużyło nam zdjęcie obrazu namalowanego przez Akiane Kramarik, tak zwane cudowne dziecko. Obraz nosi nazwę ,,Książe Pokoju’’. Został on namalowany, gdy dziewczynka miała zaledwie 8 lat. Akiane jest bardzo religijna i utrzymuje, że wizje swoich obrazów czerpie z doświadczeń duchowych. Rzeczą niewiarygodną jest to, że postać Jezusa namalowana właśnie na owym obrazie ma w dokładny sposób przedstawiać to jak rzeczywiście wyglądał Mesjasz.

Pomnik JPII: Francja walczy z krzyżem i z samym Bogiem.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.