Władza Jezusa wobec szatana i misja wyzwolenia człowieka od zła.,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’

(Ef 6, 11-12)

To, co czynił Jezus, czego nauczał, stanowi trwałe podstawy do zrozumienia dzieła odkupienia, które bez Jezusa z Nazaretu pozostałoby jedynie zagadką. Istnieją trzy cytaty w Biblii, które według nas doskonale oddają misję Boga- Człowieka: ,,Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.’’ (1 J 3,8). ,,Przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.’’ (Dz 10, 38). ,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’ (Ef 6, 11-12)

W świetle tych słów pojmujemy wielkie znaczenie, jakie Ewangelie przypisują, bezpośredniej walce między Chrystusem i szatanem, podkreślając całkowitą klęskę tego ostatniego. Już na samym początku publicznej działalności Jezusa, w trakcie chrztu w Jordanie, doszło do starcia z szatanem. Krótkie ale wyraziste są słowa świętego Marka: ,,Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.’’ Sama treść pokus jest w znacznej mierze zawoalowana i zawiera się również w pokusach przez nas przeżywanych.

Jezus z Nazaretu światłość świata, Bóg- Człowiek.

Chodzi w istocie o dokonanie wyboru między pragnieniami ciała to jest jedzenie, sukces czy chociażby władza a wolą Ducha. Trzeba wybrać między obietnicami szatana i obietnicami Boga. Pierwszy Adam wybrał obietnice szatana. Drugi Adam, Chrystus, wybrał posłuszeństwo Bogu Ojcu, nawet, jeśli wierność takiemu posłuszeństwu spowoduje u Niego rezygnację z królestw ziemskich i doprowadzi do śmierci na krzyżu.

Całe nauczanie Jezusa z Nazaretu jest nieprzerwanym ciągiem zwycięstw nad szatanem. Do tego dołącza się coraz wyraźniej objawienie boskości Chrystusa, podkreślone w znakach nadzwyczajnych, którymi są Jego cuda. I to wśród tych znaków nabiera szczególnej wartości panowanie Jezusa nad duchami nieczystymi właśnie, dlatego, że Jego dzieło zmierza do zniszczenia władzy szatana i wyzwolenia ludzkości.

Pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Marka zawiera jeszcze takie zdanie: ,,I Chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.’’ W zdaniu tym po raz kolejny ukazane są te dwa podstawowe aspekty misji Chrystusa, a zatem głoszenie słowa i pokonywanie szatana. Święty Marek opowiada innym razem o władzy Jezusa nad złymi duchami w taki sposób: ,,Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.’’

Jezus z Nazaretu i Jego Osoba. Gra warta świeczki?

W świetle tych faktów nabiera szczególniejszego znaczenia władza, zademonstrowana przez Jezusa wobec szatana. Jest to moc, która wpędza w kryzys uczonych w Piśmie i faryzeuszy, próbujących dać sobie jakieś wyjaśnienie i nie umiejących znaleźć innego, jak to, że Jezus współdziała z królem złych duchów. Owo oskarżenie uderza w jeden z najbardziej podstawowych punktów misji Chrystusa, który przybył, aby zniszczyć dzieła szatana i wyzwolić tych, którzy byli pod jego władzą.

,,Posyłam cię do pogan, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga.’’ (Dz 26, 17-18). Szatan zwyciężony przez Chrystusa walczy przeciwko Jego naśladowcom. Walka przeciwko złym duchom będzie trwała aż do ostatniego dnia. Dlatego Pan udzielił szczególnej mocy apostołom i wszystkim wierzącym w Niego. Nie zaprzepaszczajmy tej łaski, tego daru, ponieważ od zagospodarowania go w naszym życiu przez nas, będzie w dużej mierze zależeć to czy ustrzeżemy naszej wiary.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com